Rodzice są zobowiązani do zapewnienia swoim dzieciom nie tylko niezbędnej opieki, ale również środków materialnych, koniecznych dla ich utrzymania i wychowania. Obowiązek alimentacyjny dotyczy również dzieci dorosłych, o ile nadal się uczą i nie posiadają własnych źródeł dochodu, wystarczających na zaspokojenie ich potrzeb bytowych. Jakie kwoty alimentów przysługują w przypadku świadczeń na dzieci? Od czego zależy wysokość zasądzanych przez sąd alimentów?

Alimenty Poznań –  co przesądza o wysokości alimentów?

Wnioskując o alimenty na dziecko, można wpisać właściwie dowolną kwotę, ponieważ nie obowiązuje żaden ustalony pułap alimentacyjny. Oczywiście, ostateczna wysokość alimentów zostanie ustalona przez sąd, dlatego warto zastanowić się, jakie czynniki mają wpływ na tę decyzję. Po pierwsze, sąd zasądza zwykle kwoty nie wyższe od wnioskowanych, dlatego niedoszacowanie potrzeb dziecka może być poważnym błędem. Po drugie, podstawę zasądzania alimentów na dziecko stanowi artykuł 135 § 1 Kodeksu rodzinnego, zgodnie z którym zakres tego świadczenia uzależniony jest od dwóch podstawowych czynników. Pierwszym są usprawiedliwione potrzeby uprawnionego dziecka, natomiast drugim – sytuacja majątkowa oraz zarobkowa zobowiązanego rodzica.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka ustalane są indywidualnie. Sąd bierze pod uwagę faktyczny koszt utrzymania dziecka, jego stan zdrowia, zdolności, umiejętności i zainteresowania, ale również fakt, że dziecko zasadniczo jest uprawnione do poziomu życia zbliżonego do tego, który mają rodzice.  Jeśli więc zobowiązany rodzic kilka razy w roku wyjeżdża na ekskluzywne zagraniczne wakacje, sąd najczęściej przychyla się do wniosku o wyższe alimenty na dziecko, uwzględniające również prawo dziecka do podobnych wakacji, traktując je jako usprawiedliwioną potrzebę.

Sąd bada również sytuację finansową zobowiązanego, w tym stan majątkowy, wysokość uzyskiwanych przychodów, a także możliwość ich realnego uzyskania.

Alimenty Poznań –  jakie alimenty zasądza sąd?

Starając się o alimenty w Poznaniu, warto pamiętać, że ich kwota jest ustalana i zasądzana indywidualnie przez sąd na podstawie złożonego wniosku i po rozważeniu czynników wynikających z artykułu 135 Kodeksu rodzinnego. Obie strony powinny przedstawić wszelkie dostępne dokumenty, potwierdzające ich sytuację materialną, zarobki, a także faktycznie ponoszone wydatki, mające związek z zaspokajaniem potrzeb dziecka. Sąd może zasądzić alimenty:

  • w określonej kwocie — w przypadku zmiany warunków wspomnianych wyżej, stronom przysługuje prawo do wystąpienia do sądu o zmianę ich wysokości;
  • ustalone procentowo lub ułamkowo w odniesieniu do zarobków zobowiązanego — taka forma ustalania alimentów stosowana jest właściwie wyłącznie w sytuacji, gdy zobowiązany posiada jedno źródło dochodów, a poziom życia zobowiązanego rodzica i uprawnionego dziecka są zbliżone;
  • alimentację in natura, polegającą na dostarczaniu dziecku żywności, odzieży czy innych niezbędnych środków utrzymania w formie rzeczowej, a nie pieniężnej; w takim wypadku sąd zasądzić może alimenty pieniężne w kwocie pomniejszonej o świadczenia w naturze;
  • zasądzając alimenty, sąd może również wziąć pod uwagę osobiste starania zobowiązanego rodzica, takie jak np. opiekę nad dzieckiem w czasie choroby, pomoc w nauce itp.

Podsumowując – kwoty alimentów (Poznań), na które może liczyć uprawnione dziecko, są ustalane indywidualnie. Im lepiej udokumentowane zostaną potrzeby wnioskującego, tym łatwiej jest uzyskać kwotę zbliżoną do wnioskowanej.